Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

SPRÁVCE:
Karel Šplíchal
Karel Šplíchal
IČ: 65687876
236
Budislav
56965
(dále jen jako „Já“ či „Správce“)

Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.
Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování
Jméno, příjmení Marketing - zasílání Newsletteru
Plnění smlouvy o nutričním poradenství
Emailová adresa Marketing – zasílání Newsletteru
Telefonní číslo Marketing - oslovení klienta s nabídkou služeb
Věk, výška, váha, tuk v těle, viscerální tuk, svalovina, voda v těle, fyzická kondice Plnění smlouvy o nutričním poradenství
Výše uvedené osobní údaje tvoří vždy k danému účelu jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro definovaný účel zpracování.
Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).
Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu.
Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách www.zdravadieta.info jsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz. Touto osobou je především můj obchodní partner, společnost Business Support s.r.o. místem podnikání: Brno, Žebětín, Fojtíkova 861/14, PSČ: 641 00, IČO: 282 90 658, DIČ: CZ282 90 658, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58986.
Jsem seznámen s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.
Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu karel.splichal@tiscali.cz. Dále jsem seznámen s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter.
Jsem seznámen s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:
právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu, resp. doplnění,
právo na výmaz,
právo na omezení zpracování,
právo na přenositelnost údajů, a
právo vznést námitku.
Jsem seznámen s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
Jsem seznámen s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) není možné moje osobní údaje vymazat.
Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.
Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
Jsem seznámen s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let.
Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu karel.splichal@tiscali.cz
Jsem seznámen s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.
Jsem seznámen s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
Ano, souhlasím s oslovováním s nabídkou služeb/odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách a se zpracováváním mých osobních údajů za účelem plnění smlouvy o nutričním poradenství. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů.

Informace o provozovateli:

Karel Šplíchal
569 65 Budislav 236
IČO: 65687876
DIČ: CZ6910173501